Kırsal kalkınma desteklerinde 2021 yılı bütçesi 1,3 milyar TL

Tarımın gelişmesi, üretimin artması ve kırsal kalkınma için devlet destekleri çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile çiftçi ve üreticilere pek çok alanda ve çeşitli miktarlarda destek ödemeleri yapıyor. Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün ile kırsal kalkınmaya yönelik devlet desteklerinin ayrıntılarını ve bu yıl için ayrılan destek miktarını konuştuk.Bakanlığımızın kırsala yönelik çalışmaları nelerdir? Günümüzde kırsal kalkınma gelişmişliğin önemli unsurlarından birisi ve göstergesi olarak kabul ediliyor. Coğrafi, sosyal ve kültürel çeşitlilik bakımından zengin olan Ülkemiz açısından bu önemin daha da fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ülke nüfusumuzun yüzde 20’si kırsalda yaşıyor ve en önemli faaliyet alanları bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri gibi tarım faaliyetleri. Bu faaliyetlerin gerçekleştiği 23,1 milyon hektar tarım alanı, 14,6 milyon hektar mera ve 22 milyon hektar orman alanı, toplam arazi varlığımızın yüzde 78’ine tekabül ediyor. Ülkemiz kırsalını da barındıran bu büyük alanın korunması, buradaki üretim olanaklarının geliştirilmesi, burada yaşayanların gelir seviyesinin arttırılması, Bakanlığımızın görev ve öncelikleri arasında. Diğer yandan, tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektörü de kendi içerisinde sürekli bir değişim ve gelişme yaşamaktadır. Talep ve tüketimdeki değişimler üretimi değişime zorlamakta, gelişen bilgi teknoloji altyapısı üretim tekniklerini dönüşüme uğratmaktadır. Özellikle son dönemde yaşanan iklim değişikliklerinin tarımsal üretim kaynakları üzerindeki etkisi, kırsal nüfus hareketlilikleri bu değişim ve gelişim hareketliliğini artırmakta ve önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda kırsal kalkınma; gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliği bakımından süreklilik arz eden bir çalışma alanı olarak da öne çıkmaktadır. Tarımda sağlanan gelişmelerin kalıcı hale getirilebilmesi için kırsalın kalkındırılması ve bu kalkınmanın sürdürülebilir tutulması gerekiyor. Bunun için de eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete çok sektörlü, entegre ve katılımcı bir kırsal kalkınma yaklaşımı çok önemli. Bu amaçla Bakanlığımız koordinasyonunda ilgi bakanlık ve kurumların iş birliği ile “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi”, “Kırsal Kalkınma Planları”, “Eylem Planları” ve “Yıllık Programlar” hazırlanıyor ve uygulanıyor. Yine kırsal kalkınma planları çerçevesinde yürütülen proje ve faaliyetler Bakanlığımızın sekretaryasını yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı ile 14 bakanlık, 12 bakanlığa bağlı kurum, 7 il özel idaresi ve 7 kalkınma ajansından en az Daire Başkanı düzeyinde temsilcilerden oluşan “Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi” tarafından izleniyor. Bakanlığımızın kırsalın kalkındırılması amacıyla yürüttüğü birçok program, proje ve faaliyet bulunuyor. Kırsalı kalkındırmak için ne tür destekler veriliyor? Kırsal kalkınma amaçlı projeleri, destek finansmanı açısından 3 grupta toplamak mümkün. Bunlar; Ulusal kaynaklı projeler, Dış Kaynaklı projeler (ikraz anlaşması) ve AB Projeleri (IPARD I,II,III). Ulusal bütçe ve dış finansman kaynaklı projeler Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanıyor ve yürütülüyor. AB Katılım öncesi mali yardım aracı IPARD destekli projelerin, programı da Genel Müdürlüğümüz Yönetim Otoritesi koordinasyonunda hazırlanıyor ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülüyor. Ulusal bütçe ile desteklenen kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP), Genç Çiftçi Projesi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi, Lisanslı Depoculuk Destekleri gibi önemli projelere değişik oranlarda destekler veriliyor.