YAPRAKTAN GÜBRELEME

Tümbitkiler, büyümeleri gelişmeleri ve yüksek kaliteli ürün verebilmeleri için gerekli

besin maddelerini kökleri vasıtasıyla topraktan ve toprağa uygulanan mineral

gübrelerden alırlar. Ancak iklim ve toprak şartlarındaki bitkiye uygun olmayan

bazı özellikler, bitkilerin bazı besin elementlerini topraktan kökleri vasıtası ile tam

ve yeteri kadar almalarını engellediği için bitkiler öncelikle yapraklarında, sürgün

– dal – gövde ve kökleri ile meyvelerinde beslenme bozuklukları gösterirler.

Bitkilerin yapraktan beslenmesi yaprakta ve meyvede görülen eksiklikleri daha

kısa sürede gidermek içindir. Bitki yapraklarının üst ve alt yüzlerinde kütiküla adı

verilen dış şartlardan koruyucu bir tabaka mevcuttur. Bu tabaka bitki yaprağının

en önemli kısmı olan epidermis (üst-alt) hücrelerinin üstünü örterek yaprağın zarar

görmesini engeller. Geçirgenliği az olan bu tabaka içinde çok ince mikrofibril

(ipliksi) kanallar vasıtası ile su ve suda erimiş besin maddeleri yaprakların iç

kısımlarına doğru girer. Bitki besin maddelerinin çok az bir kısmı yapraklarda

bulunan ve bitkinin hava alışverişini sağlayan stoma (gözenek) adı verilen

kısımlarından da alınabilir. Bitki besin elementlerinden Azot (özellikle üre formu)

en hızlı yaprağa geçen elementtir. Bunun sebebi ise üre, suda eridiğinde (+) ve

(-) elektrik yükü kazanmayıp kütikülada bulunan kanallardan içeriye geçebilecek

çapta olmasındandır. Bu nedenle de yaprak gübrelerinde azotun üre formunda

olması arzu edilir.

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin

tamamı hiçbir zaman yapraktan uygulama ile karşılanmaz. Esas olan toprak,

yaprak ve su analizlerine dayalı olarak topraktan yapılan taban (toprak altı) ve üst

gübrelemedir. Noksanlık durumunda bitkilerin eksikliği görülen o besin elementi

veya elementleri ile yapraktan takviye olarak gübrelenmesi gerekmektedir.

Yapraktan Gübrelemede Dikkat Edilecek Hususlar

• Yapraktan uygulanan gübreler katı veya sıvı formda olabilir. Katı formda ise

ayrı bir yerde eritilir.

• Gübreleme (ilaçlama) tankını yarıya kadar su ile doldurun. Erittiğiniz gübreli su

veya sıvı gübreyi önerilen miktarda tanka koyun ve karıştırarak iyice erimesini ve

karışmasını sağlayın.

• İlaçla birlikte verilecek ise ilacınızı gübreden sonra koyun ve tankınızı su ile

doldurun.

• Sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşamüzeri (gece) yaprak gübresi uygulaması

yapınız. Uygulamayı öğle sıcaklarında yapmayınız.

• Hava sıcaklığı 30°C’nin üzerinde ise, çok kuvvetli rüzgar varsa uygulama

yapmayın.

• İlaçlama yapılmayıp sadece yaprak gübresi uygulanacak ise tankın

büyüklüğüne göre yayıcı yapıştırıcı ilave edin ve karıştırın.

• Pülverizatörünüzü en ince (küçük) zerrecikler halinde verilebilecek şekilde

ayarlayın.

• Yaprak gübrelemeleri bitkinin gelişme dönemine göre 10 – 15 gün ara ile 2 – 3

kez uygulanabilir.

• Kalsiyumlu gübreler (kalsiyum nitrat) kesinlikle zirai ilaçlarla birlikte kullanılmaz.

Fosforlu ve sülfatlı gübrelerle kalsiyumlu gübreler kesinlikle karıştırılmaz.

• Yaprak gübreleri kimyasal olarak bir tuzdur. Önerilen miktarlardan daha fazla

kullanımında, aşırı sıcak ve öğle saatlerinde uygulamada yapraklarda yanıklıklar

yapar ve bitkiye zarar verir.

• Uygulama doz ve miktarları için ambalajlarındaki bilgilere bakarak uygulama

yapınız.

• En doğru yaprak gübresi kullanımı, toprak ve yaprak analizlerine göre

önerilen gübrelemedir. 

Bitkiler besinmaddelerininbüyükbir kısmını topraktanalırlar. Şekil 1 veŞekil 2’den

görüldüğü gibi özellikle yaprakların alt yüzeylerinde bulunan ve bitkinin solunum

organı gibi görev yapan gözenekler (stomalar) bitkide gaz alışverişinde görev

alırlar. Stomaların sayısı ve büyüklüğü bitkilere göre farklılık göstermektedirler.

Tek yıllık bitkilerde 1mm de 100 – 200 kadar stoma bulunurken çok yıllık bitkilerde

(bağ dahil) stomaların adedi 1 mm de tek yıllık bitkilere oranla 3-5 kat daha fazla

bulunmaktadır. Stomalar daha sonra açıklanacağı gibi her ne kadar doğrudan

besin maddesi alışverişinde bulunmasalar bile atmosferde bulunan gazlar

içinde bitki besini sayılabilen (NO 2, NH 3, SO2) gazları yapraklarındaki stomalar

aracılığı ile alınmak sureti ile metabolizma olaylarında kullanılabilmektedir. Şekil

1’de gösterilen bitkinin yaprak kesiti incelendiğinde bitkinin yaprağının alt ve üst

yüzeyinde bitkiyi dış şartlardan koruyan ve bitkinin yaprağından yaprak dışına

su ve su içinde çözünmüş olan bazı bileşiklerin çıkmasını engelleyen kütikula

tabakası bulunmaktadır. Bu tabaka tamamen sıkı bir yapıya sahip olmayıp

yapısında hidrofilik karakterli çok küçük boşluklar (kanallar) bulunmaktadır.

Şekil 1.

Şekil 2.

Bitkilerin yaprak yüzeylerine püskürtülerek uygulanan mineral besin maddeleri

bu kanallardan içeri alınarak yapraktan beslenmeye yardım ederler. Hidrofilik

boşlukların negatif (-) elektrik yüküne sahip olmaları nedeni ile pozitif (+) elektrik

yüküne sahip olan katyonlar bu boşluklardan eksi (-) elektrik yüklü besin maddesi

olan anyonlara oranla bitkinin yaprağına daha zor girerler. Bu boşlukların çapları

çok küçük olup katyonların çapına ve elektrik yüküne bağlı olarak yapraktan

besin elementlerinin giriş hızı farklı olmaktadır (Çizelge 2 – 3). Besin elementleri

içinde en hızlı alınan azottur. Azotun en hızlı alınan formu ise üre formunda olan

azottur. Ürenin hızlı alınmasının nedeni katı formda olan üre, suda eritildiğinde

elektriksel yüke sahip olmadığı için çapı hidrofilik boşlukların çapından daha

küçüktür ve bu nedenle ürenin bitki bünyesine geçişi çok kolay olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda şartlar uygun ise, uygulanan ürenin %50 kadarı iki saat

gibi kısa sürede ve tamamı 1 – 2 gün gibi bir sürede bitki yaprağı tarafından

alınmaktadır. Diğer bitki besinlerinde ise bu süre 2 – 10 günü bulmaktadır.

Bu nedenle yapraktan gübrelemede uygulama adedi bir defa olmamalı en az

2 – 3 defa yapraktan uygulama yapmak gerekmektedir. Yaprak gübrelerinde

besin maddelerinin alınma kolaylığını sağlamak için yayıcı yapıştırıcı ve yüzey

gerilimini azaltıcı maddeler kullanmak sureti ile gübrenin etkinliği artırılmaya ve

hatta özellikle demir ve diğer mikro besin elementleri (bor ve molibden hariç)

EDTA ve türevleri ile bağ meydana getirerek çeşitli bileşikler halinde yapraklara

pülverize edilmektedir.

Çizelge 2. Besin Elementlerinin Yaprağa Geçiş Hızları*

HIZLIORTA HIZLIYAVAŞÇOK YAVAŞ
Üre – AzotUFosforÇİNKOBOR
NH4 – AzotuKükürTBAKIRMAGNEZYUM
NO3 – AzotuDEMİRKALSİYUM
PotasyumMANGAN
SodyumMOLİBDEN